Kinh doanh xăng dầu


          Hiện nay công ty đang triển khai đầu tư xây dựng hệ thống dịch vụ cung cấp xăng dầu cho các phương tiện vận tải thủy tại cảng Km6.