Tàu chở hàng rời 56.200 Tấn

Tàu chở hàng rời 56.200 Tấn

Tàu pha sông biển chở hàng rời 22.000 tấn

Tàu pha sông biển chở hàng rời 22.000 Tấn