Gia công kết cấu thép và công nghiệp

Tên dự án:

Cung Quy hoạch hội chợ
và triển lãm tỉnh Quảng Ninh

Khối lượng: 4.000 Tấn

Chủ đầu tư:

Ban QL đầu tư các công trình
văn hóa - Thể thao
Tỉnh Quảng Ninh

 Ca1 n zps0zulvux4
   

Kết cấu thép 

Dự án FORMOSA - Hà Tĩnh

Khối lượng: 542 Tấn

kct10