Sà lan

salan01

 

salan02

 


 Sà lan không tự hành 500 tấn .

Salan750T zpslko28jloSà lan không tự hành 750 tấn .